LOVET Przychodnia Weterynaryjna

Regulamin płatności internetowych

Regulamin PŁATNOŚCI INTERNETOWYCH oraz RODO

1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia, zgodnie z [RODO] przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000). Akceptuję politykę prywatności. 

Regulamin Przedpłaconych Internetowych Rezerwacji Usług Weterynaryjnych

1. Słownik pojęć
Przychodnia Weterynaryjna LOVET (PWL) : LOVET Sp. z o.o., ul. Tęczowa 83W/1, 53-601 Wrocław, NIP 8322076941, REGON 363719193
Serwis Internetowy: strona internetowa należąca do LOVET Sp. z o.o., dostępna pod adresem www.lovet-wro.pl, służąca do informowania o ofercie oraz umożliwiająca rezerwację usług weterynaryjnych
Usługa Weterynaryjna: usługa realizowana przez Lekarza Weterynarii, zgodna z umową zawartą z Klientem.
Klient: osoba fizyczna, firma lub inna instytucja, która zawarła umowę z PWL na wykonanie Usługi Weterynaryjnej.
Zadatek: kwota wpłacona przez Klienta przed wykonaniem Usługi Weterynaryjnej, stanowiąca część wynagrodzenia za usługę.
Umowa: umowa zawarta między PWL, a Klientem na wykonanie Usługi Weterynaryjnej, za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub w inny sposób.

2. Dane rejestrowe i kontaktowe
Nazwa firmy: LOVET Sp. z o.o.
Adres www: www.lovet-wro.pl
Adres rejestrowy: 53-601 Wrocław, ul. Tęczowa 83W/1
NIP: 8322076941
Numer telefonu: 780 023 477 Adres e-mail: przychodnia@lovet-wro.pl

3. Zasady rezerwacji Usług Weterynaryjnych
Rezerwacja usługi weterynaryjnej wymaga akceptacji Regulaminu i wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości usługi.
Zadatek jest bezzwrotny, chyba że Usługa Weterynaryjna zostanie odwołana przez PWL.
Zmiana terminu Usługi przez Klienta możliwa jest nie później niż 5 dni przed planowanym terminem, w przeciwnym razie zadatek nie podlega zwrotowi.

4. Odstąpienie od umowy i zwrot zadatku
Klient ma prawo odstąpić od umowy na Usługę w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, z wyjątkiem przypadków, gdy Usługa została już zrealizowana.
W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z powyższym punktem, zadatek zostanie zwrócona Klientowi w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Wykonanie usługi
Usługa Weterynaryjna zostanie wykonana w terminie i miejscu ustalonym w umowie z Klientem.

6. Skargi / Zażalenia
Skargi / Zażalenia dotyczące jakości świadczonych usług można składać w ciągu 7 dni od daty realizacji usługi.
Skargi / Zażalenia będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od ich otrzymania.

7. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych i służą do realizacji umowy, w tym do przeprowadzenia wizyty w postaci usługi weterynaryjnej, komunikacji z Klientem oraz do celów archiwizacyjnych i statystycznych. Dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora danych, którym jest Przychodnia.

Administrator danych zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa.
Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas wymagany przepisami prawa, po czym zostaną usunięte lub zarchiwizowane.

8. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej PWL
PWL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie określonym przez PWL, jednak nie krócej niż 7 dni od ich ogłoszenia.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z realizacji umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby PWL.