LOVET Przychodnia Weterynaryjna

Polityka prywatności

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez stronę internetową Przychodni Weterynaryjnej LOVET Sp. z o.o. prowadzoną pod adresem www.lovet-wro.pl przez LOVET Sp. z o.o.. Zawiera również informacje w zakresie stosowania plików Cookies i narzędzi analitycznych.

2. Administratorem danych osobowych jest LOVET Sp. z o.o., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000601957, NIP: 8322076941, REGON: 363719193. (zwaną dalej „Administratorem”).

3. Dane osobowe zbierane przez LOVET Sp. z o.o. za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

4. Przychodnia Weterynaryjna LOVET Sp. z o.o.  informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.

5. Przychodnia Weterynaryjna LOVET Sp. z o.o.  dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania i dokonywania transakcji w ramach strony internetowej. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub rezerwację usługi.

§ 2 RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W Przychodni Weterynaryjnej LOVET Sp. z o.o.  dane osobowe zbierane są w następujących przypadkach:

1. W celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży usług, związanych z rejestracją, bądź rezerwacją wizyty,
– podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy)

2. W celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego (w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej – NIP

3. Subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

a) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej www.lovet-wro.pl konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.

2. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.

3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
b) podmioty obsługujące płatności elektroniczne na stronie internetowej
d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze. 

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży usług, w tym roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia przekazania danych. 

§ 5 PROFILOWANIE

1. Przychodnia Weterynaryjna LOVET Sp. z o.o.  może korzystać z funkcji profilowania, które polega na dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.

2. Funkcja ta pozwala Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwala również na stosowanie odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.

3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg uprawnień, takich jak:

a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna art. 21 RODO i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, Przychodnia Weterynaryjna LOVET Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapomnianym” – podstawa prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§ 7 PLIKI COOKIES

1. Strona Internetowa Przychodni Weterynaryjnej LOVET Sp. z o.o.  używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji strony, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta strony oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika na stronie Internetowej i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a) utrzymania sesji na stronie Internetowej,
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

5. Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google Ads, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google Search Console)
Więcej informacji https://support.google.com/googleads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) eService
d) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi wysyłania wiadomości e-mail umożliwiającej kontakt za pośrednictwem przesyłania wiadomości tekstowych;

6. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

8. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator Strony internetowej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronie internetowej i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.

3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych prosimy kierować na adres lovet-wro@gmail.com

4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 01.05.2022.